Home / De BGHM / Onze opdrachten / De sociale begeleiding / Projecten voor sociale cohesie / Rol van de BGHM

Rol van de BGHM

De BGHM moet instaan voor de coördinatie van het gewestelijk «PSC-systeem» die werd geconcretiseerd via de oprichting van uiteenlopende « instanties ». In dat kader vinden wij dan ook:

De Gewestelijke Stuurgroep

In de Gewestelijke Stuurgroep (GSG) zetelen een vertegenwoordiger van de Staatssecretaris voor Huisvesting en van de BGHM en vertegenwoordigers van de PSC’s, van de verenigingen en van de OVM’s. De Brusselse Federatie van Huurdersverenigingen zetelt als waarnemer.

Als plek van bezinning, voorstellen en adviezen richting de diverse besluitvormingsorganen fungeert de GSG als doorgeefluik naar de uiteenlopende instanties van het systeem.

Het Plaatselijk Opvolgingscomité

In elk PSC wordt een Plaatselijk Opvolgingscomité opgericht dat samengesteld is uit de ondertekenaars van de Overeenkomst (BGHM-OVM-VZW-Gemeente). Het beheer ervan is in handen van de vzw.

Het Plaatselijk Opvolgingscomité bepaalt de voor de partners gemeenschappelijke doelstellingen, staat in voor de totstandkoming en de bestendiging van de samenwerking tussen de ondertekenaars, geeft een overzicht van de lopende en toekomstige activiteiten van het PSC, maakt de informatie-uitwisseling mogelijk en neemt de nodige afstand om het verwezenlijkte en nog uit te voeren werk te analyseren.

Plenaire vergaderingen

De BGHM organiseert plenaire vergaderingen waarop alle partijen die bij het dagdagelijkse leven van het PSC-systeem betrokken zijn, worden uitgenodigd. Het zijn vooral de teams van maatschappelijk werkers die hieraan deelnemen.

Tijdens de plenaire vergaderingen worden gewestelijke, materieoverschrijdende, conceptuele en organisatorische (informatievergaderingen, denkoefeningen over maatschappelijke thema’s, ervaringen delen en hieruit gezamenlijke toepassingen afleiden,...) kwesties aangesneden.

Methodologische omkadering van de PSC’s

De BGHM verzekert een methodologische omkadering van de maatschappelijk werkers van de PSC’s in het veld en staat zodoende in voor opleiding en praktijkuitwisselingen.

Document acties