Home / De BGHM / Onze opdrachten / De sociale begeleiding / Sociale acties / Wettelijk kader

Wettelijk kader

De sociale begeleiding in de Brusselse sociale huisvestingssector maakt deel uit van twee aanvullende basisteksten: de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode en de Beheersovereenkomsten (niveau 1 tussen de BGHM en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en niveau 2tussen de BGHM en de OVM’s).

Enkele uittreksels:

De ordonnantie van 17 juli 2003

Deze ordonnantie bepaalt de opdrachten waarvoor de BGHM betreffende sociale begeleiding moet instaan:

Artikel 41 – In het raam van haar toezichthoudende opdracht is de BGHM belast met de volgende taken:

11° binnen de OVM’s de uitbouw van sociale relaties tussen de huurders en de maatschappij bevorderen. Daartoe bevordert zij onder meer de organisatie van een sociale dienst voor steun, aanmoediging en advies aan de huurders. In die context stelt zij de algemene regels op om de huurders te informeren en om de persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid van de huurders te bevorderen, inzonderheid de participatie, de sociale begeleiding, het betamelijke gebruik van de woning en de preventie van brand en koolstofmonoxidevergiftiging en de terbeschikkingstelling van de nodige infrastructuur.

De Beheersovereenkomst

De beheersovereenkomst 2015-2020 niveau 1 tussen de BGHM en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (2010-2015) wijdt een hoofdstuk : "Beleidslijnen voor sociale acties uitstippelen ter verbetering van de levenskwaliteit van de huurders". Het is de bedoeling dat er wordt toegezien op de toepassing van het sociale actiebeleid en dat de participatie van de sociale huurders wordt aangemoedigd. Om dat te bereiken, verbindt de BGHM  er zich via de Beheersovereenkomst toe de volgende activiteiten te ontplooien:

1. Toenzien op de invoering van samenhangende sociale acties;

2. De individuele sociale begeleiding voor de huuerders ondersteunen;

3. De sociale acties die de sociale samenhang ten goede komen, stuwen en steunen;

4. De participatieprocedés van de sociale huurders aanmoedigen en omkaderen.

Het komt er in de eerste plaats op aan de functie van het maatschappelijk werk bij de OVM’s te professionaliseren en de werkomstandigheden te optimaliseren.

Document acties