Home / Sociaal huren / Huurder worden / Toelatingsvoorwaarden
Home / Sociaal huren / Huurder worden / Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

De vijf toelatingsvoorwaarden waaraan de personen moeten voldoen die zich voor een sociale woning wensen in te schrijven.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zich kandidaat te stellen voor een sociale woning ?

Eigendomsvoorwaarde
Inkomensvoorwaarde
Voorwaarde van verblijf in België
Voorwaarde betreffende de afwezigheid van geschillen
Eén enkele inschrijving per persoon

Eigendomsvoorwaarde

Om een aanvraag voor een sociale woning te kunnen indienen, mag geen enkel gezinslid volle eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker van een onroerend goed zijn, behalve in uitzonderlijke gevallen.

Inkomensvoorwaarde

Om zich als kandidaat in te schrijven voor een sociale woning, mogen de volgende netto belastbare inkomensplafonds niet worden overschreden :
 

 • Voor een alleenstaande kandidaat : 22.196,11 euro*
 • Voor een gezin, bestaande uit verscheidene personen, slechts beschikkend over één inkomen : 24.662,36 euro*
 • Voor een gezin, beschikkend over twee of meer inkomens : 28.185,59 euro*
Deze bedragen worden vermeerderd met 2.113,91 euro* per kind ten laste** en met 4.227,83 euro* per gehandicapte persoon.

  Deze inkomensvoorwaarde hoeft niet te worden vervuld voor het gezinslid dat zijn aanvraag indient tijdens het jaar dat aan het jaar van zijn pensionering voorafgaat.

  Bij sommige maatschappijen kan de inkomensgrens worden verhoogd met 3.523,23 euro* ten opzichte van de hierboven vermelde bedragen.

  Er wordt rekening gehouden met de inkomens van de personen die eenzelfde woning delen, maar niet met de inkomens van de kinderen ten laste.

  De inkomens op basis waarvan wordt nagegaan of het gezin de toelatingsplafonds niet overschrijdt, zijn doorgaans de inkomens van het referentiejaar, d.w.z. voor 2017 de inkomens van 2014. Het bewijs van deze inkomens wordt principieel geleverd door voorlegging van het aanslagbiljet betreffende deze inkomens.

  Als u de van toepassingzijnde bedragen met betrekking tot de inkomsten voor een ander jaar, klik hier

  * de meegedeelde bedragen gelden als de maximale inkomens voor een kandidaat-huurdersgezin in 2016.

  ** Een gehandicapte kind ten laste = twee kinderen ten laste

   

   

  Verblijfsvoorwaarde

  Om ingeschreven te kunnen worden op de wachtlijst van de kandidaat-huurders moet minstens één van de gezinsleden die niet de hoedanigheid van kind ten laste bezit, ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

  Indien niemand in het gezin aan deze voorwaarde voldoet, kunnen toch rechten worden opgebouwd in de vorm van anciënniteit, en dit door bij één of verschillende sociale vastgoedmaatschappijen een registernummer aan te vragen.

  Hiervoor moet men zich in één van de 5 volgende situaties bevinden :

  • in het bezit zijn van een attest van immatriculatie ;
  • een bevel gekregen hebben het grondgebied te verlaten dat niet vervallen is of dat verlengd werd ;
  • in het bezit zijn van een nog niet vervallen aankomstverklaring, zoals bedoeld in bijlage 3 afgeleverd krachtens de wet van 15/12/1980 :
  • in het bezit zijn van een bijzonder verblijfsdocument, zoals bedoeld in bijlage 35 afgeleverd krachtens de wet van 15/12/1980;
  • het bewijs kunnen voorleggen dat bij de Raad van State een beroep werd ingesteld tegen een maatregel tot verwijdering van het grondgebied, genomen op grond van de wet van 15/12/1980.

   

  Afwezigheid van geschillen

  Indien de kandidaat reeds vroeger huurder was bij een OVM, moet hij al zijn verplichtingen (betaling van de huur, lasten, waardig gebruik van de ruimten) nagekomen zijn om zich op zich opnieuw bij deze OVM te kunnen inschrijven.

  Een enkele aanvraag per gezinslid

  Elke persoon kan slechts deel uitmaken van één enkel kandidaat-huurdersgezin. Het is verboden inschrijvingsdossiers in te dienen bij verschillende OVM's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

   

  Document acties