BGHM stelt zich in de plaats van de bestuursorganen van Le Logement Molenbeekois

19/02/2019

BRUSSEL, 19 februari 2019 - De Raad van Bestuur van de BGHM heeft op haar vergadering van maandagavond 18 februari een beslissing genomen in verband met de openbare vastgoedmaatschappij Le Logement Molenbeekois.

Op 24 januari werd er reeds bekend gemaakt dat Le Logement Molenbeekois haar situatie moest regulariseren  binnen een termijn van 15 dagen na de officiële ingebrekestelling, overeenkomstig artikel 78 van de Brusselse Huisvestingscode.

Deze termijn is nu ten einde gelopen, en de Raad van Bestuur van de BGHM stelt vast dat Le Logement Molenbeekois er niet in is geslaagd om binnen deze termijn de situatie te regulariseren.

Gelet op de ernst van de tekortkomingen, die met name een impact hebben op de huurders, heeft de Raad van Bestuur van de BGHM beslist om artikel 78 § 2, 3° van de Brusselse Huisvestingscode toe te passen. Dit betekent dat de bevoegdheden van alle beheers- en vertegenwoordigingsorganen van de maatschappij (raad van bestuur, beheerscomité, afgevaardigde voor het dagelijks bestuur en directeur-zaakvoerder) worden opgeschort. De Raad van Bestuur van de BGHM stelt zich in hun plaats tijdens de periode die vereist is voor de regularisering. 

Het directiecomité van de BGHM zal een ontmoeting organiseren met de leden van de raad van bestuur van Le Logement Molenbeekois en de personeelsleden van de OVM om hen de praktische modaliteiten van de schorsing van de organen van de OVM en de indeplaatsstelling door de BGHM uit te leggen.

Het is van essentieel belang voor de dienstverlening aan de huurders en kandidaat-huurders en voor de levenskwaliteit van deze eersten de operationele werking van Le Logement Molenbeekois zo snel mogelijk te verbeteren.

Op basis van artikel 63 van de Brusselse Huisvestingscode wordt er eveneens een bijkomende opdracht toevertrouwd aan de sociaal afgevaardigde.

 

Meer info:
http://slrb.brussels/nl/professioneel/medias/persberichten/beslissing-voor-le-logement-molenbeekois

 

Over de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

De BGHM is de instelling van openbaar nut die belast is met de ontwikkeling en de bevordering van sociale huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De BGHM adviseert, begeleidt en controleert de 16 Openbare Vastgoedmaatschappijen op alle niveaus : technisch, sociaal, energetisch en juridisch. Ze draagt bij tot de ontwikkeling van de sector door woningen te bouwen en te renoveren, ze zorgt voor de financiering van de sector en ze bevordert het sociale actiebeleid.

Door haar innoverende en vooruitstrevende aanpak, en door een permanente aandacht voor haar gebruikers, draagt de expertise van de BGHM bij tot de ontwikkeling van de sector en kan zij inspelen op de veranderende behoeften.

Contactpersoon: